Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att betala ut medel till Statistiska centralbyrån för projektledarskap för PIAAC under 2018 Diarienummer: U2018/04290/GV

Publicerad

Kammarkollegiet ska utan rekvisition senast den 26 november 2018 betala ut 572 000 kronor till Statistiska centralbyrån (SCB) för kostnader i samband med SCB:s projektledarskap för Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) under 2018.

Ladda ner:

Kostnaden ska belasta det under utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning för budgetåret 2018 uppförda anslaget 4:4
Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning, anslagsposten 3 Medel som fördelas efter regeringens beslut, som disponeras av Kammarkollegiet.