Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om uteblivna underrättelser om hemliga tvångsmedel Diarienummer: Ju2019/01552/Å

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden att övergripande redovisa hur vanligt det är att en enskild inte får en underrättelse om användning av hemliga tvångsmedel på grund av sekretess. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska också belysa vilka konsekvenser som en förlängd frist för underrättelseskyldigheten skulle kunna få.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska senast den 31 mars 2020 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).