Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om analys av dödsolyckor i arbetslivet Diarienummer: A2019/01198/ARM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att göra en analys av de omständigheter som föregick de dödsolyckor i arbetslivet som skedde under år 2018 och första halvåret år 2019 samt dra slutsatser och överväga lämpliga åtgärder som kan bidra till det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Ladda ner:

I analysarbetet ska särskilt fokus läggas på de mest olycksdrabbade branscherna. Information om slutsatserna ska tillhandahållas på ett lättillgängligt och behovsanpassat sätt.

Arbetsmiljöverket ska, där det bedöms lämpligt, samverka med Myndigheten för arbetsmiljökunskap och andra relevanta myndigheter, arbetsmarknadens parter och andra aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast i samband med årsredovisningen för 2019.