Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående uppföljning och utvärdering av förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Diarienummer: S2019/03299 /SF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att följa upp och utvärdera reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete vilken trädde i kraft den 1 juli 2018.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera:

  • Arbetsgivares skyldighet att upprätta en plan för återgång i arbete för arbetstagare som varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar.
  • Det ekonomiska stödet till arbetsgivare genom bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
  • Försäkringskassans användning av arbetsgivares planer för myndighetens handläggning och uppföljning.
  • Arbetsmiljöverkets insatser till följd av de rutiner som utformats i samverkan med Försäkringskassan.

Efterlevnad, stärkta möjligheter till rehabilitering och jämställdhet

ISF ska följa upp hur reformen efterlevs av arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

Myndigheten ska också utvärdera om reformen bidrar till att stärka dels individens möjligheter till rehabilitering och dels arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och på så sätt ökar förutsättningarna för en tidigare återgång i arbete. Det bidrar till minskad sjukfrånvaro och kortare sjukperioder.

Ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i uppföljningen och utvärderingen.

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan stödjer

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan ska bistå ISF med de uppgifter som behövs för att genomföra uppdraget.

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 november 2020 och slutredovisas senast den 30 november 2021.

Genvägar