Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset

Uppdaterad

Nedan följer en sammanfattning av regeringens åtgärder på socialförsäkringsområdet till följd av coronapandemin. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra konsekvenserna för arbetsgivare.

Åtgärder inom tillfällig föräldrapenning

Vilka åtgärder handlar det om?
Svar: Regeringen har beslutat om att förlänga de tillfälliga åtgärderna med anledning av covid-19 som gäller tillfällig föräldrapenning.

De åtgärder som omfattas av regeringens beslut är:

– Tillfällig föräldrapenning i samband med skolstängning,
– Förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar med vissa nyligen allvarligt sjuka barn som behöver skyddas från smitta, samt
– Undantag från kravet på läkarutlåtande för att styrka särskilt vård- och tillsynsbehov för rätt till tillfällig föräldrapenning i vissa situationer för barn som är mellan 12 och 16 år.

Åtgärderna förlängs till och med den 30 april 2021.

Förlängning av tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen

Vilka åtgärder handlar det om?
Svar: Regeringen avser att föreslå och besluta om förlängning av tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen med anledning av covid-19. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

För närvarande gäller de tillfälliga åtgärderna till och med den 31 december 2020. Här följer de förlängningar som regeringen avser att fatta beslut om:

− Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 810 kr.
− Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 810 kr per dag.
− Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.
− Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall.

Åtgärderna förlängs till och med den 30 april 2021. Regeringen avser att återkomma i ovanstående frågor.

180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen

Vad innebär förslaget?
Svar: Regeringen avser att föreslå ett tillfälligt stopp i de bedömningar mot normalt förekommande arbete som enligt nuvarande regelverk ska göras vid dag 180 i ett sjukfall. Detta för att förhindra att exempelvis långtidssjuka i covid-19 och andra människor som har sjukpenning förlorar denna. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I den rådande situationen med stor samhällsspridning av covid-19 har det blivit tydligt att sjukpenningens regelverk i vissa fall inte är tillräckligt flexibelt. Personer med goda förutsättningar att återgå i sitt tidigare arbete riskerar med nuvarande regelverk att nekas fortsatt rätt till sjukpenning.

För att förhindra att fler människor blir av med sin sjukpenning vid dag 180 föreslår regeringen att Försäkringskassan tillfälligt stoppar samtliga 180-dagarsprövningar. Den försäkrade ska även efter den 180:e dagen i sjukfallet få sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos den arbetsgivare de har, i stället för mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Detta ska gälla fram till dag 365 i sjukfallet.

När föreslås det gälla från?
Svar: Förordningsändringen ska gälla retroaktivt från den 21 december till dess att den lagändring som regeringen föreslagit för att åstadkomma en flexiblare rehabiliteringskedja träder i kraft den 15 mars. Kostnaden för det tillfälliga stoppet bedöms uppgå till cirka 100 miljoner kronor.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Vad innebär åtgärden om ersättning för karensavdrag?
Svar: Karensavdraget ersätts tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan.

Samma belopp gäller alla som beviljas ersättningen. Från den 1 januari 2021 höjs ersättningen från 804 till 810 kr per dag, vilket motsvarar den maximala ersättningen man kan få i sjukpenning.

Vad gäller för egenföretagare?
Svar: För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med för närvarande 804 kr per dag till alla, oavsett vald karens. Från den 1 januari 2021 höjs ersättningen från 804 till 810 kr per dag, vilket motsvarar den maximala ersättningen man kan få i sjukpenning. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Vad är syftet med ersättning för karensavdrag?
Svar: Syftet är att minska smittspridningen.

Uppskjutet krav på läkarintyg till dag 15

Vad innebär åtgärden att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden?
Svar: Den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg.

Det innebär att arbetsgivare och Försäkringskassan inte behöver ett läkarintyg för att kunna betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Vad är syftet med att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden?
Svar: Man minskar riskerna för att smitta sprids och undviker en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd situation.

Vad innebär det för den enskilde?
Svar: Förändringen innebär att den enskilde inte behöver uppvisa ett läkarintyg för att få sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Vad krävs av arbetsgivaren?
Svar: Arbetsgivaren behöver inte administrera ett läkarintyg från arbetstagaren för att betala sjuklön.

Sjuklön

Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

Vad innebär kompensationen för sjuklöneansvaret?
Svar: Staten ersätter arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt.  Ersättningens storlek bestäms dels av sjuklönekostnaden, dels av arbetsgivarens totala lönekostnader. Kompensationen är mest generös för de mindre företagen. Syftet är att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag.

Vilka omfattas?
Svar: Alla arbetsgivare omfattas.

Hur ansöker man om ersättning?
Svar: Sjuklönekostnaderna redovisas som vanligt i den månatliga arbetsgivardeklarationen till skatteverket. Ersättningen beräknas och krediteras automatiskt på företagets skattekonto.

 

Lönesumma under månaden Sjuklönekostnad ersätts för den del som överstiger andel av månadens lönesumma
högst 250 tkr 0,35%
250–500 tkr 0,63%
500–1000 tkr 0,77%
1000–1667 tkr 0,86%
över 1667 tkr 1,07%

Exempel

En liten arbetsgivare med 100 000 kr i månatlig lönesumma står själv för de första 350 kronorna i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten. För en arbetsgivare med en lönesumma om 1 300 000 kr per månad ersätter staten sjuklönekostnader som överstiger 11 180 kronor.

Ersättning till riskgrupper

Vad innebär åtgärden om ersättning till riskgrupper?
Svar: De personer som tillhör en definierad riskgrupp, och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån eller måste avstå från arbete för att undvika att smittas av covid-19, har rätt till ersättning med högst 804 kronor per dag.

Vad gäller för anhöriga till personer i riskgrupp?
Svar: Regeringen har tagit fram en tillfällig reglering som innebär att smittbärarpenning kan lämnas till vissa anhöriga till personer i riskgrupp.

Vad gäller för barn?
Svar: Regeringen har tagit fram en tillfällig reglering inom tillfällig föräldrapenning för att barn som nyligen varit allvarligt sjuka och som på grund av den allvarliga sjukdomen eller en behandling som barnet har genomgått för den allvarliga sjukdomen ska kunna skyddas mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Under vilken tid är det möjligt att få ersättning för de i riskgrupp och vissa anhöriga till personer i riskgrupp?
Svar: Det är möjligt att få ersättning för tid från och med den 1 juli till och med den 31 december 2020.

För föräldrar till vissa barn som nyligen varit allvarligt sjuka och behöver skyddas från smitta finns möjlighet till ersättning till och med den 30 april 2021.

Hur många dagar med ersättning kan man få?
Svar: I nuläget 184 dagar.

Blir det en förlängning av ersättning till riskgrupper?
Svar: Regeringen har tidigare aviserat att ersättning för riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper ska förlängas. Enligt en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser regeringen att vid en senare tidpunkt fatta beslut om en förlängning till och med den 30 april 2021. Regeringen avser att fatta beslut om förlängning av ersättningarna så snart riksdagen har godkänt regeringens kommande budgetförslag. Beslut om förlängningen förväntas tas av regeringen i början av februari 2021. Det kommer ges möjlighet till retroaktiv ersättning.

Arbetsskadeförsäkringen

Vad är det regeringen har beslutat gällande arbetsskadeförsäkringen?
Svar: Covid-19 förs in i listan över smittsamma sjukdomar i bilagan till förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

Ytterligare information

Regeringen har den 19 mars lämnat förslag till riksdagen om förändringar i socialförsäkringsbalken och sjuklönelagen vid extraordinära händelser i fredstid. Detta för att kunna genomföra ovan nämnda förslag. Riksdagen fattade beslut om regeringens förslag den 2 april. Regeringen har därefter successivt beslutat om förordningar för respektive åtgärd.

Artikelns frågor och svar kommer att uppdateras.

För vidare frågor:
s.registrator@regeringskansliet.se

Mer information om tillämpningen av regelverket finns på Försäkringskassans webbplats.

Genvägar

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.