Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset

Uppdaterad

Nedan följer en sammanfattning av regeringens åtgärder på socialförsäkringsområdet till följd av coronapandemin. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra konsekvenserna för arbetsgivare.

Tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19

Regeringen har vidtagit flera tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader, kompensation för karensavdrag och ersättning till egenföretagare för karensdagar, uppskjutet krav på läkarintyg från dag 8 till dag 15 i en sjukperiod och ersättning till personer som tillhör riskgrupper och anhöriga till riskgrupper gäller till och med den 30 september. Dessa åtgärder avslutas med anledning av att 70 procent av befolkningen är vaccinerade.

Regeringen har tidigare aviserat att man kommer att tillsätta utredningar för att se över karensavdraget och arbetsgivares sjuklöneansvar.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Vad innebär åtgärden om ersättning för karensavdrag?
Svar: Karensavdraget ersätts tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan.

Samma belopp gäller alla som beviljas ersättningen. Från den 1 januari 2021 höjs ersättningen från 804 till 810 kr per dag, vilket motsvarar den maximala ersättningen man kan få i sjukpenning.

Vad gäller för egenföretagare?
Svar: För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med för närvarande 810 kr per dag till alla, oavsett vald karens. Det motsvarar den maximala ersättningen man kan få i sjukpenning. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Vad är syftet med ersättning för karensavdrag?
Svar: Syftet är att minska smittspridningen.

Hur länge gäller åtgärden?
Svar: Åtgärden gäller till och med den 30 september 2021. 

Uppskjutet krav på läkarintyg till dag 15

Vad innebär åtgärden att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden?
Svar: Den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg.

Det innebär att arbetsgivare och Försäkringskassan inte behöver ett läkarintyg för att kunna betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Vad är syftet med att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden?
Svar: Man minskar riskerna för att smitta sprids och undviker en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd situation.

Vad innebär det för den enskilde?
Svar: Förändringen innebär att den enskilde inte behöver uppvisa ett läkarintyg för att få sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Vad krävs av arbetsgivaren?
Svar: Arbetsgivaren behöver inte administrera ett läkarintyg från arbetstagaren för att betala sjuklön.

Hur länge gäller åtgärden?
Svar: Åtgärden gäller till och med den 30 september 2021. 

Från och med 15 december 2020 har dessutom Försäkringskassan ändrat tidsgränserna för intyg när det gäller sjukpenning och vab. Det innebär att intygen kommer begäras vid dag 22. Syftet är att ytterligare avlasta sjukvården och underlätta för allmänheten. Åtgärden gäller till och med den 30 september 2021. Se Försäkringskassans webbplats för mer information.

Graviditetspenning till gravida vid risker i arbetsmiljön

Vad innebär åtgärden?
Svar: Gravida kan ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i arbetsmiljön. Socialstyrelsen har den 26 februari 2021 informerat om en särskild risk för gravida i vecka 20-36 med anledning av covid-19. Denna riskfaktor ingår därmed vid bedömning av rätt till graviditetspenning. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och som bedömer om en gravid ska stängas av från arbetet.

Graviditetspenning (forsakringskassan.se)

180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen

Vad innebär de nya reglerna?
Svar: Riksdagen beslutade den 3 mars om regeringens proposition 2020/21:78 Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen.

I propositionen lämnas förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken som syftar till att åstadkomma en mer flexibel rehabiliteringskedja i sjukförsäkringen, och därigenom större möjligheter för den som är sjukskriven att i första hand återgå i arbete hos den egna arbetsgivaren. Regeringen föreslår att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete efter dag 180 i rehabiliteringskedjan ska skjutas upp, om övervägande skäl talar för att den försäkrade senast dag 365 kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren i samma omfattning som tidigare. 

Den tidigare bestämmelsen gäller dock fortfarande i fråga om sjukpenning som rör perioden 21 december 2020 - 14 mars 2021. För att veta vad det tillfälliga stoppet och de nya bestämmelserna innebär för dig som tidigare nekats sjukpenning kan du kontakta Försäkringskassan.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

När föreslås det gälla från?
Svar: De nya reglerna gäller från den 15 mars 2021.

Sjuklön

Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

Vad innebär kompensationen för sjuklöneansvaret?
Svar: Staten ersätter arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt.  Ersättningens storlek bestäms dels av sjuklönekostnaden, dels av arbetsgivarens totala lönekostnader. Kompensationen är mest generös för de mindre företagen. Syftet är att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag.

Vilka omfattas?
Svar: Alla arbetsgivare omfattas.

Hur ansöker man om ersättning?
Svar: Sjuklönekostnaderna redovisas som vanligt i den månatliga arbetsgivardeklarationen till skatteverket. Ersättningen beräknas och krediteras automatiskt på företagets skattekonto.

Under vilken tid gäller ersättningen?
Svar: Ersättning till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader över normalnivå gäller till den 30 september 2021. 

Lönesumma under månaden Sjuklönekostnad ersätts för den del som överstiger andel av månadens lönesumma
högst 250 tkr 0,35%
250–500 tkr 0,63%
500–1000 tkr 0,77%
1000–1667 tkr 0,86%
över 1667 tkr 1,07%

Exempel

En liten arbetsgivare med 100 000 kr i månatlig lönesumma står själv för de första 350 kronorna i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten. För en arbetsgivare med en lönesumma om 1 300 000 kr per månad ersätter staten sjuklönekostnader som överstiger 11 180 kronor.

Ersättning vid inställd vård eller rehabilitering

Vad innebär åtgärden?
Svar: Undantag vid prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering förlängs till 31 december 2021.

Regeringen har föreslagit i budgetpropositionen för 2022 att åtgärden förlängs till och med den 31 december 2022.

Ersättning till riskgrupper

Vad innebär åtgärden om ersättning till riskgrupper?
Svar: De personer som tillhör en definierad riskgrupp, och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån eller måste avstå från arbete för att undvika att smittas av covid-19, har rätt till ersättning med högst 810 kronor per dag. Detta enligt en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna

Vad gäller för anhöriga till personer i riskgrupp?
Svar: Regeringen har tagit fram en tillfällig reglering som innebär att smittbärarpenning kan lämnas till vissa anhöriga till personer i riskgrupp.

Under vilken tid är det möjligt att få ersättning för de i riskgrupp och vissa anhöriga till personer i riskgrupp?
Svar: Åtgärden gäller till och med den 30 september 2021. 

Vad gäller för barn?
Svar: Regeringen har tagit fram en tillfällig reglering inom tillfällig föräldrapenning för att barn som nyligen varit allvarligt sjuka och som på grund av den allvarliga sjukdomen eller en behandling som barnet har genomgått för den allvarliga sjukdomen ska kunna skyddas mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

För föräldrar till vissa barn som nyligen varit allvarligt sjuka och behöver skyddas från smitta finns möjlighet till ersättning till och med den 31 januari 2022.

Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger

Vad innebär åtgärden?
Svar: Det innebär att en förälder kan få tillfällig föräldrapenning om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när till exempel en förskola eller skola är stängd i vissa situationer som är kopplade till sjukdomen covid-19.

Hur länge gäller åtgärden?
Svar: Åtgärden gäller till och med den 31 januari 2022.

Förstärkning av bostadsbidraget för barnfamiljer

Vad innebär åtgärden?
Svar: Ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget.

Under vilken tid?
Svar: Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021, och gäller till och med den 31 december 2021.

Arbetsskadeförsäkringen

Vad är det regeringen har beslutat gällande arbetsskadeförsäkringen?
Svar: Covid-19 förs in i listan över smittsamma sjukdomar i bilagan till förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

Höjt underhållsstöd

Hur stärker regeringen inkomsten för ensamstående föräldrar?

Svar: Ensamstående föräldrar har oftare en knappare ekonomi än föräldrar som är sammanboende. För att stärka inkomsten för ensamstående föräldrar höjs underhållsstödet. En höjning av underhållsstödet kommer särskilt ensamstående kvinnor med barn till del.

Dagens underhållsstöd täcker inte fullt ut hälften av normalkostnaden för barnet efter att hänsyn har tagits till barnbidrag och studiebidrag. Detta gäller särskilt de äldre barnen inom underhållsstödssystemet. Då många barn med låg ekonomisk standard lever i hushåll som är mottagare av underhållsstöd är det dessutom fördelningspolitiskt träffsäkert att höja underhållsstödet. Höjningen träder i kraft den 1 juni 2021 och tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd som avser juli 2021.

  • underhållsstödet höjs med 150 kronor per barn och månad för barn som är 15 år eller äldre
  • underhållsstödet höjs med 100 kronor per barn och månad för barn som är yngre än 15 år.

Nivåerna för underhållsstödet är därmed:

  • 1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år
  • 1 823 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 11 år till och med månaden då barnet fyller 15 år
  • 2 223 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år.

Ytterligare information

Regeringen har den 19 mars 2020 lämnat förslag till riksdagen om förändringar i socialförsäkringsbalken och sjuklönelagen vid extraordinära händelser i fredstid. Detta för att kunna genomföra ovan nämnda förslag. Riksdagen fattade beslut om regeringens förslag den 2 april 2020. Regeringen har därefter successivt beslutat om förordningar för respektive åtgärd.

Artikelns frågor och svar kommer att uppdateras.

För vidare frågor:
s.registrator@regeringskansliet.se

Mer information om tillämpningen av regelverket finns på Försäkringskassans webbplats.