Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att granska Försäkringskassans tillämpning av utredningsskyldigheten enligt 110 kap. 13 § socialförsäkringsbalken i vissa fall Diarienummer: S2019/03411/SF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) att granska och analysera hur Försäkringskassan tillämpar bestämmelsen om utredningsskyldighet när myndigheten handlägger ärenden om sjukpenning och aktivitetsersättning där ansökan om ersättning har avslagits.

Ladda ner:

Balans mellan Försäkringskassans skyldighet och den enskildes ansvar

Balansen mellan Försäkringskassans utredningsskyldighet och den enskildes ansvar kan variera beroende på förhållandena i det enskilda fallet. Därför anser regeringen att det finns behov av att låta Inspektionen för socialförsäkringen granska hur Försäkringskassan tillämpar bestämmelserna om myndighetens utredningsskyldighet i ärenden om sjukpenning och aktivitetsersättning. Jämställdhet och jämlikhet ska i granskningen  beaktas.


Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 november 2020.