Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att utvärdera Digitaliseringsrådet samt undersöka möjliga former för analys och genomförande av digitaliseringspolitiken

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget utvärdera Digitaliseringsrådet (dnr N2017 /01899/D) och dess kansli. I uppdraget ingår att utvärdera verksamhetens resultat, effekter och organisationsform i enlighet med uppdrag (dnr N2017 /01899/D och dnr 12019/01968/D).

Ladda ner:

Statskontoret ska därutöver undersöka behovet av och möjliga former för ett samlat och kontinuerligt ansvar för analys, uppföljning och genomförande av digitaliseringspolitiken. Uppdraget ska inte omfatta den del av digitaliseringspolitiken som avser offentlig förvaltning och Myndigheten för digital förvaltnings uppgifter i enlighet med den myndighetens instruktion, regleringsbrev och regeringsuppdrag. Analysen ska utgå från regeringens digitaliseringsstrategi För ett hållbart digitaliserat Sverige (dnr N2017 /03643/D).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)
senast den 15 februari 2020.