Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten att förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika Diarienummer: Ju2019/02681/PO

Publicerad

I syfte att minska tillgången på narkotika i samhället och därmed försvåra missbruk av narkotika uppdrar regeringen åt Polismyndigheten att förstärka och utveckla bekämpningen av illegal handel med narkotika, inbegripet narkotikaklassade läkemedel. I uppdraget ingår även att förstärka bekämpningen av illegal produktion av narkotika.

Ladda ner:

Att bekämpa narkotikabrottsligheten är ett viktigt led i arbetet med att försvåra finansieringen av den organiserade brottsligheten och öka tryggheten hos befolkningen till exempel i socialt utsatta områden. I linje med visionen om ett narkotikafritt samhälle ska ett av målen för polisens arbete vara att öppen handel med narkotika på offentliga platser inte ska förekomma i landet. Parallellt med detta behöver Polismyndighetens förmåga att arbeta mot den dolda handeln, som företrädesvis bedrivs via internet, förbättras.

I uppdraget ingår att

  • Utveckla åtgärderna för att minska förekomsten av narkotikahandel på offentliga platser,
  • utveckla arbetsmetoderna och samverkan med berörda myndigheter för att öka upptäcktsrisken och lagföringen gällande illegal handel med narkotika,
  • analysera och vid behov även föreslå åtgärder som kan vidtas för att ytterligare bekämpa den illegala handeln med narkotika.

Polismyndigheten ska i uppdraget beakta och redogöra för jämställdhets­- och jämlikhetsaspekterna. Polismyndigheten ska också analysera hur det internationella arbetet, till exempel det svenska engagemanget i Empact (European multidisciplinary platform against criminal threats), kan utvecklas för att ytterligare stärka den gemensamma förmågan att minska narkotikan.

Samverkan ska ske med berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2021. En delredovisning ska lämnas senast den 30 juni 2020.