Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning i Sveriges landsbygder Diarienummer: N2019/02735/RTL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att analysera och föreslå åtgärder som kan underlätta kompetensförsörjningen i Sveriges landsbygder. Syftet med uppdraget är att identifiera åtgärder som kan underlätta för företag och offentliga arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens och därigenom bidra till en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Ladda ner:

Tillväxtverket ska bl.a.

  • analysera inom vilka sektorer och yrken arbetsgivare har, eller bedöms komma att få, särskilt svårt att hitta kompetens på landsbygden samt
  • föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen i Sveriges landsbygder.

I arbetet ska Tillväxtverket inhämta kunskap och erfarenhet från
Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Statens skolverk, Universitetskanslersämbetet, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, SKL samt andra berörda myndigheter och organisationer.

Tillväxtverket får använda högst 1 miljoner kronor under 2019 för genomförande av uppdraget. Utgifterna ska belasta anslag 1:5 Näringslivsutveckling inom UO 24, ap. 8 Näringslivsutveckling - del till Tillväxtverket. Medlen får användas till programanknutna kostnader.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2020 och slutredovisas senast den 30 juni 2020 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).