Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020–2022 inom ramen för det nationella skogsprogrammet Diarienummer: N2019/03247/SMF, N2019/00843/SMF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att under 2020–2022 genomföra följande åtgärder inom ramen för det nationella skogsprogrammet. Programmet utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk.

Ladda ner:

Fördela medel till regionala insatser

Skogsstyrelsen ska fördela medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi. Insatserna ska skapa förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan och dialog mellan befintliga och nya intressenter som är verksamma på regional nivå och som vill bidra till skogsprogrammets genomförande.

Medlen ska användas för att utveckla och genomföra ett regionalt
skogsprogram eller en regional skogsstrategi som bidrar till genomförandet av det nationella skogsprogrammets vision och mål. Programmet bygger på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn. Särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.

De regionala skogsprogrammen eller skogsstrategierna ska återspegla regionala förutsättningar, intressen och behov samt inbegripa ett nära samarbete och samverkan mellan t.ex. myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv, universitet, högskolor och intresseorganisationer. Insatserna ska bidra till mångfald och de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10).

Uppdraget ligger i linje med tidigare regeringsbeslut under förra programperioden (dnr N2018/04157/SK).

Bistå Regeringskansliet i det fortsatta genomförandet

Skogsstyrelsen ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i det fortsatta genomförandet av det nationella skogsprogrammet. Uppdraget innebär att Skogsstyrelsen ska bidra till att det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena i  skogsprogrammets strategi (dnr N2018/03142/SK) nås. Inom ramen för skogsprogrammets fortsatta dialogprocess ska Skogsstyrelsen i nära dialog med Regeringskansliet samverka med, och vid behov samordna, nya och befintliga intressenter och initiativ på regional nivå.

Vidare ska Skogsstyrelsen i nära samverkan med Regeringskansliet bidra till skogsprogrammets dialogprocess nationellt. I arbetet ska Skogsstyrelsen inkludera myndigheter, lärosäten, företag, organisationer och intressenter i skogens hela värdekedja och angränsande sektorer. Inom ramen för detta arbete ska Skogsstyrelsen anordna en årlig konferens 2020–2022. Vidare ska Skogsstyrelsen anordna kunskapsseminarier. I uppdraget ingår också att i samverkan med de ovan nämnda aktörerna ta fram underlag för en bred omvärldsanalys i syfte att stärka det framtida arbetet med skogsprogrammet. Uppdraget ligger i linje med tidigare regeringsbeslut under förra programperioden (dnr N2018/04156/SK).

Bistå i arbete inom internationella skogsfrågor

Skogsstyrelsen ska, inom sitt verksamhetsområde, bistå Regeringskansliet i proaktivt och strategiskt påverkansarbete, i enlighet med det nationella skogsprogrammets inriktning inom fokusområde 4, genom att fokusera ytterligare på policyutveckling inom EU och förstärka skoglig samverkan och dialog. Skogsstyrelsen ska stärka och vidareutveckla strategisk omvärldsbevakning, inklusive rapportering, statistik och konsekvensanalys för internationella skogsfrågor och skogens alla värdekedjor. Vidare ska Skogsstyrelsen bistå Regeringskansliet i att stärka skogligt globalt utvecklingsarbete, genomförande av Agenda 2030, innovations- och forskningssamverkan, export- och investeringsfrämjande samt handelsrelaterade processer. Skogsstyrelsen ska, när det är relevant, samverka med andra myndigheter, universitet och högskolor samt organisationer. Uppdraget ligger i linje med tidigare regeringsbeslut under förra programperioden (dnr N2018/04154/SK).

Ta fram förslag på relevanta indikatorer

Skogsstyrelsen ska ta fram förslag på relevanta indikatorer som kan mäta skogsprogrammets genomförande mot visionen och de fem fokusområdena. Dessa indikatorer bör renodlas utifrån sitt syfte och bör inte överlappa med det indikatorramverk som redan finns framtaget rörande miljömålen. All individbaserad statistik ska vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Utveckla och genomföra en rådgivningskampanj

Skogsstyrelsen ska utveckla och genomföra en rådgivningskampanj för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn. Särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.

Genomföra åtgärder för en jämställd skogsnäring

Skogsstyrelsen ska fortsätta arbetet för en jämställd skogsnäring i enlighet med de sjutton förslag som lämnades i rapporten Åtgärder för en jämställd skogssektor (dnr N2018/03100/SK och dnr N2017/01408/SK). Uppdraget genomförs i samverkan med relevanta myndigheter och andra intressenter.

Närmare om uppdraget

För uppdragets genomförande får Skogsstyrelsen använda högst 23 miljoner kronor under 2020. Av dessa ska 10 miljoner kronor användas inom åtgärden Regionala program och strategier. För åren 2021–2022 beräknas 19 miljoner kronor perår för genomförande av uppdraget, av dessa ska 7 miljoner respektive 4 miljoner användas inom åtgärden Regionala program och strategier. Utgifterna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, upptagna anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket, anslagspost 3 Nationellt skogsprogram.

Medel till regionala insatser som inte har utnyttjats ska återbetalas till Skogsstyrelsen på bankgiro 787-8606 senast den 28 februari året efter rekvisition. Att lämna statligt stöd genom tjänster eller bidrag till enskilda företag ska inte vara del av insatserna, varken nationellt eller regionalt. I fråga om statligt stöd till näringslivet vid genomförandet av rådgivningskampanjer ska Skogsstyrelsen tillämpa kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Skogsstyrelsen.

En redovisning av uppdragets genomförande och en ekonomisk redovisning per åtgärd ska lämnas senast den 28 februari 2021–2023 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).