Uppdrag till Tillväxtverket att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin Diarienummer: N2019/03240/JL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att genomföra nedan beskrivna åtgärder under åren 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin för att uppnå livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig. Uppdragen som Tillväxtverket ska genomföra syftar till att både utveckla pågående och inleda nya insatser inom främst det strategiska området Regler och villkor, vilket har som mål att utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta ska ske genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

Ladda ner:

  1. Samordning av den nationella och de regionala livsmedelsstrategierna
  2. Analyser av den samlade regelgivningen för livsmedelskedjan
  3. Förenkling genom utveckling av verksamt.se
  4. Analys av kompetensförsörjningsbehov och genomförandet av åtgärder
  5. Förmedla bidrag till Sweden Food Arena