Uppdrag till Vinnova att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin Diarienummer: N2019/03243/JL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att inom ramen för livsmedelsstrategin genomföra innovationsfrämjande arbete med fokus på livsmedelskedjan under 2020–2025, för att uppnå strategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

Ladda ner:

Uppdraget syftar till att stärka innovationsarbetet inom den svenska
livsmedelskedjan, dels genom ökad innovationshöjd, dels genom att främja ökad tvärsektoriell samverkan, t.ex. i formen av ett forum för samverkan.

Uppdragets genomförande kan även innehålla ytterligare insatser som Vinnova identifierar under arbetets gång. Genom att arbeta flexibelt och användarcentrerat, kan man maximera nyttan för livsmedelskedjan. Arbetet ska ske i nära samarbete med bl.a. Sweden Food Arena och SAMLA Sverige samt myndigheterna kopplade till livsmedelskedjan.

För uppdragets genomförande får Vinnova använda högst 5 miljoner kronor under 2020. För åren 2021–2025 beräknas 2 miljoner kronor per år avsättas för genomförande av uppdraget. Utgifterna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, upptagna anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 7. Medlen får användas för programanknutna kostnader.

Stöd till företag får beviljas i enlighet med förordningen (2015:208) om
statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.

En redovisning av uppdragets genomförande och en ekonomisk redovisning ska lämnas senast den 28 februari varje år från och med 2021 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket (samordnande myndighet). En slutredovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) och Tillväxtverket senast den 28 februari 2026.