Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten att vidta åtgärder rörande kompetensförsörjning och kompetensutveckling avseende bekämpning av it-relaterad brottslighet Diarienummer: Ju2020/00378/PO

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för att säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå i verksamheten för att bekämpa it-relaterad brottslighet. Polismyndigheten ska också genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att möta det behov av kompetensförsörjning som identifierats.

Ladda ner:

Den långsiktiga planen för kompetensförsörjning och kompetensutveckling ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2020. Myndigheten ska redovisa genomförda kompetensutvecklingsinsatser till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 december 2022.