Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Boverket att utreda vissa avgiftsfrågor Diarienummer: Fi2020/00451 /SPN

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda:

  • om byggnadsnämnderna bör ges möjlighet att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna i samband med vissa tillsynsuppgifter enligt plan- och bygglagstiftningen, och
  • förutsättningarna för att införa en byggsanktionsavgift vid överträdelse av ett partiellt startbesked och när tiden för ett tidsbegränsat lov har gått ut och den aktuella platsen inte återställts samt föreslå en ändamålsenlig storlek på sådana avgifter.

Vid utförandet av uppdraget ska Boverket beakta och beskriva svårigheter med att ta ut avgifter i olika typer av tillsynsärenden, och bl.a. ta ställning till vem som ska betala en avgift, vid villcen tidpunkt avgiften ska tas ut och om uttaget ska vara beroende av utgången i ett tillsynsärende.