Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Sametinget att stärka samers förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser och i det offentliga samtalet Diarienummer: Ku2020/00918/MD

Publicerad

Regeringen ger Sametinget i uppdrag att genomföra folkbildande och kunskapshöjande insatser som bidrar till att stärka samers, särskilt unga samers, intresse och möjligheter att delta aktivt i demokratin och dess beslutsprocesser, samt i det offentliga samtalet. Uppdraget syftar särskilt till att nå personer som inte deltar aktivt i politiskt arbete eller känner sig delaktiga i demokratin.

Ladda ner:

I genomförandet av uppdraget ska Sametinget samråda med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02) samt andra relevanta aktörer.

Bakgrund
År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling, Demokratin 100 år. Målsättningen med satsningen är att främja en uthållig och levande demokrati i hela landet genom att stärka förutsättningarna för människor att i större utsträckning aktivt kunna delta i demokratin. Genom olika insatser avser regeringen främja deltagande och delaktighet i demokratin, öka kunskapen och stärka demokratins motståndskraft.