Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB att göra en översyn av metoder för märkning av sprängmedel för civilt bruk Diarienummer: Ju2020/01751/SSK

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att göra en översyn av tillgängliga metoder för märkning av sprängmedel för civilt bruk samt med utgångspunkt i översynen lämna förslag på en lämplig metod att införa i Sverige. Kännetecknande för de märkningsmetoder som ska ingå i översynen är att märkningen inte ska gå att avlägsna från sprängmedlet och att den om möjligt även ska kunna spåras efter detonation. MSB ska analysera metoderna utifrån deras funktionalitet, möjlig användning i Sverige, eventuell miljöpåverkan samt kostnader som tillkommer om metoden skulle implementeras. Vidare ska MSB analysera vilka effekter ett införande skulle få för exempelvis brottsbekämpande myndigheter, tillsynsansvariga myndigheter, tillverkare, användare, etc. I arbetet ska hänsyn tas till gällande EU-reglering beträffande varors fria rörlighet.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska MSB samråda med Polismyndigheten och vid behov med andra relevanta aktörer, berörda branschorganisationer samt det nationella forumet för sprängämnessäkerhet.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 april 2021 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). En delredovisning ska lämnas senast den 30 oktober 2020.