Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB att inrätta och ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet Diarienummer: Ju2020/01750/SSK

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att inrätta och därefter ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet.

Ladda ner:

I det nationella forumet för sprängämnessäkerhet ska, förutom MSB, även Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Jordbruksverket, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket ingå. MSB ska samråda med myndigheterna i arbetet med att inrätta forumet. Vidare ska Sveriges Kommuner och Regioner erbjudas möjlighet att delta i forumet.

Det nationella forumet ska verka för att öka spräng­ämnes­säkerheten genom att bidra till och stimulera erfarenhets­återföring samt kunskaps­utveckling inom området. Därtill ska behov av medvetande­höjande åtgärder identifieras och utifrån dessa behov ska kunskap och information spridas till berörda myndigheter och aktörer. Forumet ska dessutom följa den internationella utvecklingen inom området.

Vidare ska forumet verka för att en bred samverkan inom spräng­ämnes­säkerhets­området främjas och utvecklas. Exempelvis ska forumet minst en gång per år föra dialog med samt inhämta synpunkter från berörda bransch­organisationer.

Varje år ska det nationella forumet för spräng­ämnes­säkerhet inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) med en redovisning av föregående års arbete samt vilka effekter detta arbete haft eller förväntas ha. Redovisningen ska inkomma senast den 30 april varje år, och vid ytterligare tillfällen om behov föreligger.

Detta uppdrag ersätter det tidigare uppdraget (Fö2013/02056/SSK).