Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att genomföra en förstudie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin Diarienummer: Ku2020/01402/MD

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att genomföra en förstudie om förutsättningarna och möjligheterna för kvinnor och män i områden med socioekonomiska utmaningar att delta i demokratiska processer och att utöva inflytande lokalt.

Ladda ner:

Förstudien ska avse dels beslutsprocesser kopplade till den kommunala demokratin, dels mer informella processer i lokalsamhället. Uppdraget syftar till att, med utgångspunkt från att det 2021 är 100 år sedan demokratins genombrott i Sverige, bidra med kunskap kring likheter och skillnader i kvinnors och mäns förutsättningar och möjligheter i områden med socioekonomiska utmaningar.