Regeringsuppdrag från

Uppdrag till Konjunkturinstitutet att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av utbrottet av sjukdomen covid-19 för 2020–2022 Diarienummer: Fi2020/03078/E4

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Konjunkturinstitutet att bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna av utbrottet av sjukdomen covid-19 samt av åtgärderna för att bromsa smittspridningens förlopp i Sverige.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska bistå Konjunkturinstitutet med två scenarier för smittspridningens utveckling i Sverige som helhet 2020–2022, och med expertkompetens i samband med värderingen av åtgärdernas sammantagna hälsoeffekter. Folkhälsomyndigheten får för detta fakturera Konjunkturinstitutet högst 100 000 kronor.

Konjunkturinstitutet ska senast den 15 oktober 2020 redovisa sin kvantitativa bedömning av de makroekonomiska och offentligfinansiella
konsekvenserna 2020 och 2021 av smittspridningen och åtgärderna för att bromsa denna till regeringen (Finansdepartementet). Uppdraget ska
slutredovisas senast den 31 december samma år.

Konjunkturinstitutet ska vid utförandet av uppdraget även inhämta synpunkter från Ekonomistyrningsverket.