Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Finansdepartementet

Ett år efter utbrottet av covid-19: finanspolitiska insatser 2020/21:FPM93

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till rådet: Ett år efter utbrottet av covid-19: finanspolitiska insatser COM(2021) 105.

Ladda ner:

I det aktuella meddelandet föreslår kommissionen breda riktlinjer för hur finanspolitiken i EU bör utformas under de kommande åren.
I meddelandet sammanfattar kommissionen de finans- och ekonomiskpolitiska åtgärder som har genomförts, på medlemsstats- och EU-nivå, med anledning av pandemin. Kommissionen beräknar att det finanspolitiska stödet på nationell nivå i EU har uppgått till omkring 8 procent av BNP, varav hälften avser diskretionära åtgärder. Bedömningen från kommissionens sida är att medlemsstaternas åtgärder har varit effektiva för att värna arbetstillfällen och förebygga konkurser.

Kommissionen bedömer att aktiveringen av undantagsklausulen i stabilitetsoch tillväxtpakten har gett medlemsstaterna utrymme att hantera den ekonomiska krisen, utan att begränsas av de krav och rekommendationer som normalt gäller inom EU:s finanspolitiska ramverk. När det gäller klausulens avaktivering anser kommissionen att den lämpligaste indikatorn är BNPnivån i EU eller euroområdet som helhet och föreslår en återgång till 2019-års BNP-nivån som huvudkriterium. Enligt kommissionens nuvarande prognoser väntas detta vara uppfyllt i mitten av 2022 och kommissionen gör därmed en preliminär bedömning att undantagsklausulen lämpligast bör avaktiveras från och med 2023. Det konstateras även att återhämtningen kommer att se olika ut i medlemsstaterna och att den existerande flexibiliteten inom stabilitets- och tillväxtpakten kommer att tillämpas vid behov.

Kommissionen menar att faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) kan understödja återhämtningen och bidra till att förbättra medlemsstaternas potentiella BNP-tillväxt om den genomförs på ett effektivt och additionellt sätt.

Kommissionen ger vägledning framåt vad gäller finanspolitikens normalisering och menar att det är särskilt viktigt att stöd inte dras tillbaka för tidigt. Kommissionen menar att det också är viktigt att finanspolitiken tar hänsyn till landsspecifika förutsättningar och differentieras på ett lämpligt sätt.

Regeringen välkomnar att kommissionen föreslagit en tydlig, kvantitativ indikator för när undantagsklausulen ska avaktiveras. Men det är viktigt att indikatorn är strikt kopplad till den aktuella krisen och inte skapar ett prejudikat för framtiden.

Regeringen delar i stort kommissionens syn på hur medlemsstaterna bör gå till väga när de normaliserar sin finanspolitik de kommande åren. Det är vidare lämpligt att inom ramen för principen om likabehandling, ta hänsyn till skillnader mellan medlemsstater i rekommendationerna om finanspolitik.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...