Rapport från Finansdepartementet

Sveriges återhämtningsplan

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Spridningen av sjukdomen covid-19 har drabbat Sverige, EU och övriga världen hårt. Pandemin har utsatt hela samhället, sjukvården och äldreomsorgen för stora prövningar. Många har insjuknat och avlidit. Utvecklingen har också inneburit en kraftig ekonomisk nedgång.

Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har enats om ett tillfälligt återhämtningsinstrument, Next Generation EU (NGEU). NGEU uppgår till 750 miljarder euro i 2018 års priser och ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av pandemin. Det ska också bidra till att bygga ett EU som är mer miljövänligt, digitalt och resilient, samt bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar. Det viktigaste inslaget i NGEU är Faciliteten för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF), som omfattar ekonomiskt stöd om 672,5 miljarder euro i 2018 års priser. Stödet ska betalas ut i form av lån och bidrag till EU-medlemsstaternas reformer och investeringar.

För att få ta del av medel från faciliteten ska medlemsstaterna lämna in återhämtningsplaner. Regeringen fattade 27 maj 2021 beslut om Sveriges återhämtningsplan som utgör ansökan om finansiellt stöd i form av bidrag från RRF. Regeringen beslutade 23 september 2021 om revideringar av denna plan. Det beslutet kommer att publiceras på den här sidan när beslutet är expedierat.