Regeringsuppdrag från

Uppdrag om förbättrad kvalitet i ärenden om rätt till sjukpenning Diarienummer: S2020/06863/SF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att redovisa vad myndigheten gjort och kommer att göra för att säkerställa att:
−det i samtliga ärenden genomförs sådan utredning som krävs för att klarlägga om det finns ett arbete som den försäkrade kan utföra med normal arbetsprestation och utan mer än ringa anpassning,
−samtliga genomförda utredningar är korrekt dokumenterade, samt att
−samtliga fattade beslut uppfyller den motiveringsskyldighet som åligger myndigheten.

Ladda ner:

Särskilt gäller detta de omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande så att den försäkrade kan förstå beslutet.

Detta gäller ärenden där sjukpenning nekas på grund av att den försäkrade bedöms ha förmåga att försörja sig i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete

Säkerställa rehabiliteringsinsatser

Försäkringskassan ska också redovisa vad myndigheten gjort och kommer att göra för att säkerställa att behovet av rehabiliteringsinsatser utreds och vid behov vidtas så tidigt som det är möjligt utifrån omständigheterna i ärendet.

Försäkringskassan ska delredovisa vidtagna och planerade åtgärder senast den 15 november 2020. Uppdraget ska slutredovisas den 15 augusti 2021.