Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Förlängt uppdrag att kartlägga hot och risker för elektroniska kommunikationsnät samt föreslå lämpliga åtgärder för att reducera riskerna Diarienummer: I2020/02134/D

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 9 april 2020 (dnr I2020/01087/D) ska uppdraget om att kartlägga de främsta hoten mot och riskerna för den svenska infrastrukturen för elektroniska kommunikationsnät samt att föreslå vilka strategiska, tekniska eller andra åtgärder som bör vidtas för att reducera identifierade risker redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 26 februari 2021.

Ladda ner: