Ändring av uppdraget att inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart Diarienummer: I2020/03042

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 23 augusti 2018 om uppdrag att inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart (N2018/04482) beslutar regeringen att samordnaren inom ramen för uppdraget även ska (se nedan).

Ladda ner:

- genom att lyfta fram goda exempel och sänka trösklarna för att flera ska följa efter, utmana hamnar att verka för att konkreta åtgärder vidtas som leder till att de hamnavgifter som tas ut skapar incitament för överflyttningav godstransporter från väg till sjöfart och i större utsträckning, gynnar sjöfartens omställning till fossilfrihet, främjar fossilfria transporter inom alla trafikslag och stärker sjöfartens konkurrenskraft.

− föra en dialog med främst de allmänna hamnarnas hamnbolag och ägare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra aktörer verksamma i hamnarna i syfte att etablera ett gemensamt arbete kring avgifter med utgångspunkt i hamnutmaningen kan gynna sjöfartens omställning till fossilfrihet, stärka miljöstyrningen och stärka sjöfartens konkurrenskraft.

Trafikverket ska i genomförandet av uppdraget beakta de förutsättningar som gäller för hamnavgifternas bestämmande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar.

Trafikverket ska också, i den del som handlar om att utmana hamnarna, under arbetets gång föra en dialog med och samverka med Initiativet Fossilfritt Sverige (dir. 2016:66).

Trafikverket ska vid behov inhämta information om avgifter och sjöfartens konkurrenssituation från Trafikanalys. Trafikverket ska redovisa denna del av uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 september 2021.