Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

Publicerad

Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda ett protokoll om elektroniska fraktsedlar till den s.k. CMR-konventionen. Konventionen reglerar internationella transporter av gods på väg. Regeringen lägger också fram förslag till lagändringar med anledning av tillträdet till protokollet.

Ladda ner:

Förslagen innebär att regleringen av internationella transporter av gods på väg anpassas till användning av elektroniska fraktsedlar i stället för fraktsedlar i pappersform. Även regleringen av inrikes vägtransporter anpassas till användning av elektroniska fraktsedlar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Pressmeddelande: Modernare regler om fraktsedlar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Elektroniska vägfraktsedlar

    I promemorian föreslås att Sverige ska tillträda 2008 års tilläggsprotokoll till den s.k. CMR-konventionen om godstransporter på väg som därmed skulle möjliggöra användningen av elektroniska fraktsedlar i samband med transporterna.

Remiss (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

    Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda ett protokoll om elektroniska fraktsedlar till den s.k. CMR-konventionen. Konventionen reglerar internationella transporter av gods på väg. Regeringen lägger också fram förslag till lagändringar med anledning av tillträdet till protokollet.

Proposition (1 st)

  • Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

    Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda ett protokoll om elektroniska fraktsedlar till den så kallade CMR-konventionen. Konventionen reglerar internationella transporter av gods på väg. Regeringen lägger också fram förslag till lagändringar med anledning av tillträdet till protokollet.