Remiss av Ds 2016:42 Elektroniska vägfraktsedlar

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat departementspromemorian Elektroniska vägfraktsedlar, Ds 2016:42.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den
3 april 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.