Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Framställning om förlängd tid för uppdraget att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen Diarienummer: I2020/03367 I2020/02753 (delvis)

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 11 december 2019 (I2019/03307) ska slutrapportering av uppdraget ske av Myndigheten för digital förvaltning till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 december 2021.

Ladda ner:

Av slutrapporteringen ska det särskilt framgå hur den offentliga förvaltningen kan använda sig av det nationella ramverket för grunddata och vilken nytta sådan användning medför för den enskilda statliga myndigheten, kommunen eller regionen, samt för den offentliga förvaltningen som helhet.

Uppdraget ska delredovisas av Myndigheten för digital förvaltning till
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2021. I delredovisningen ska myndigheterna lämna förslag på gemensamma arbetsformer, rutiner och en organisation för utveckling och förvaltning av såväl nationellt som domänspecifika ramverk för grunddata. Myndigheterna ska i delredovisningen även lämna eventuella författningsförslag som reglerar myndigheternas ansvar och uppgifter inom det etablerade nationella ramverket. Vidare ska delredovisningen innehålla den långsiktiga plan för arbetet med den fortsatta utvecklingen och förvaltningen av det nationella ramverket och grunddatadomänerna som ska tas fram enligt uppdraget, samt
en redovisning av arbetet med etablering av det nationella ramverket och de utpekade grunddatadomänerna.

I övrigt gäller det tidigare beslutet oförändrat.