Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 Diarienummer: A2020/02583

Publicerad

Regeringen uppdrar åt myndigheterna som upptas i bilagan att under perioden den 1 januari 2021–31 december 2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik.

Ladda ner:

Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som erbjuds, vilka krav som ställs på myndigheterna och, beroende på respektive myndighets förutsättningar, i dialog med myndigheterna matcha praktikplatser med arbetssökande personer med funktionsnedsättning. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter till praktik.

Arbetsgivarverket ska, inom sitt ansvarsområde, svara för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.

Myndigheterna ska senast den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 samt den 15 februari 2024 till Statskontoret redovisa hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret. Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 500 kvinnor och män med funktionsnedsättning för praktik per år.

Statskontoret ska senast den 1 juni 2021, 1 juni 2022, 1 juni 2023 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa hur arbetet med uppdraget fortskrider samt senast den 30 april 2024 skriftligen redovisa uppdraget i en slutrapport. Statskontoret ska dels redovisa hur många myndigheter som har ställt eller avser att ställa praktikplatser till förfogande, dels hur många praktikplatser det handlar om, totalt samt per myndighet, och hur många personer med funktionsnedsättning som påbörjat och genomfört praktik. Den individbaserade statistik som ingår i redovisningen ska vara uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta.