Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att lämna administrativt stöd till ett råd med uppgift att främja genomförandet av den allmänna digitaliseringspolitiken och uppdrag att förbereda överföring av del av uppdraget till Myndigheten för digital förvaltning Diarienummer: I2020/02965

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 9 mars 2017 (N2017/01901/D) och 27 juni 2019 (I2019/01967/D) med uppdrag till Post- och telestyrelsen (PTS) att upplåta ett kansli för analys och uppföljning av digitaliseringspolitiken inom områden där sådan uppföljning inte sker samt
för att stödja arbetet i Digitaliseringsrådet förlängs uppdraget till och med den 31 augusti 2021.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar vidare åt PTS att förbereda överföring av delar av ovan nämnda uppdrag till Myndigheten för digital förvaltning (Digg).

Överföringen avser uppdraget att:

  • bistå regeringen med underlag för att regeringen ska nå det övergripande målet för digitaliseringspolitiken, dvs. att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (prop. 2011/12:1, utg. omr.22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87),
  • följa upp, analysera och utvärdera hur Sverige presterar i förhållande till det övergripande målet för digitaliseringspolitiken, samt
  • identifiera, analysera och samla in data (i de delar som inte omfattas av annan myndighets uppdrag eller instruktionsenlig uppgift) kring hur Sverige presterar i förhållande till det övergripande målet för
    digitaliseringspolitiken.

PTS ska samverka med Digg vid uppdragets genomförande och löpande hålla Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) informerat om hur uppdraget fortlöper. PTS ska senast den 30 juni 2021 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redogöra för de personella konsekvenserna av förändringen.