Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Ändring av beslutet om förlängd tid för uppdraget att lämna administrativt stöd till ett råd med uppgift att främja genomförandet av digitaliseringspolitiken och uppdraget att förbereda överföring av del av uppdraget till Digg Diarienummer: I2021/00197

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 19 november 2020 om förlängd tid för uppdraget till Post- och telestyrelsen att lämna administrativt stöd till ett råd med uppgift att främja genomförandet av digitaliseringspolitiken och uppdraget att förbereda överföring av del av uppdraget till Myndigheten för digital förvaltning (I2020/02965) beslutar regeringen att kostnaderna för uppdragets genomförande ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 2:4 Informationsteknik och telekommunikation, anslagsposten 1 Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen.

I övrigt gäller det tidigare beslutet oförändrat.