Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att kartlägga och föreslå fler vägar till vårdyrken Diarienummer: U2021/00256

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Universitetskanslersämbetet, Statens skolverk och Myndigheten för yrkeshögskolan att tillsammans kartlägga och analysera hur gymnasieskolans, vuxenutbildningens, yrkeshögskolans och högskolans utbildningsinsatser kan komplettera varandra för att bättre bidra till vårdens kompetensförsörjning.

Ladda ner:

Myndigheterna ska även identifiera möjligheter och hinder, som följer av utbildningssystemets utformning, för personer med yrkeserfarenhet från vård och omsorg men som saknar tidigare högskoleutbildning inom området att utbilda sig till hälso- och sjukvårdsyrken som kräver högskoleutbildning. I arbetet ska myndigheterna även beakta relevant utbildning som bedrivs inom folkhögskolan. Myndigheterna ska lämna förslag som syftar till att tydliggöra utbildningsvägar för personer med vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå eller från yrkeshögskolan som vill utbilda sig till ett hälso- och sjukvårdsyrke som kräver högskoleutbildning. Myndigheterna ska även föreslå hur den information som finns kan samordnas och synliggöras.

Regeringen uppdrar åt Universitetskanslersämbetet att lämna förslag på åtgärder som syftar till att öka möjligheterna för personer med yrkeserfarenhet från vård och omsorg att utbilda sig till hälso- och sjukvårdsyrken som kräver högskoleutbildning. Vidare uppdrar regeringen åt myndigheten att analysera vilka möjligheter och utmaningar som finns i fråga om utbildning i arbetsintegrerad form där studenterna kan arbeta inom hälso- och sjukvården samtidigt som de studerar.

I förslagen ska myndigheterna beakta att målen för examina enligt högskoleförordningen uppfylls och att högskoleutbildningen håller hög kvalitet.

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut om medel i enlighet med vad som anges i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16).