Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att förbereda finansiering av forskning om långtidscovid Diarienummer: U2021/00671

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att förbereda finansiering av forskning om långtidscovid.

Ladda ner:

Efter förslag från regeringen i propositionen Vårändringsbudget för 2020 (prop. 2019/20:99) beslutade riksdagen under våren 2020 om ökade anslag med 100 miljoner kronor för forskning och innovation som snabbt skulle kunna bidra till att stoppa utbredningen av sjukdomen covid-19 och förhindra framtida pandemiutbrott.

Därefter har det rapporterats att många personer, däribland barn, har symptom under lång tid efter genomgången covid-19-sjukdom, s.k. långtidscovid. Dessa komplikationer uppmärksammas alltmer nationellt och internationellt och behoven av ny kunskap är stora. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har på uppdrag av regeringen sett över det vetenskapliga stödet avseende vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symptom av sjukdomen covid-19. Det är i nuläget inte känt vad dessa kvarvarande symptom beror på eller hur de ska behandlas.

Regeringen har mot denna bakgrund i propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2020/21:84) föreslagit en satsning på 50 miljoner kronor för forskning om långtidscovid. Regeringen konstaterar i propositionen att det finns ett stort behov av ny kunskap och att Vetenskapsrådet snabbt behöver kunna ge stöd till angelägen forskning. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.