Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att främja spridning och vidareutveckling av information om miljömässigt hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Konsumentverket att främja spridning och vidareutveckling av information om miljömässigt hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi genom samverkan med andra aktörer som vill bidra till att sådan information sprids till konsumenter.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att identifiera samhällsaktörer som kan ha goda
förutsättningar att vidareförmedla och vidareutveckla informationen så att den på ett effektivt sätt kan nå ut till och användas av konsumenter.

Konsumentverket ska vid genomförandet av uppdraget prioritera information som myndigheten tillhandahåller i enlighet med förordningen (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter, och i relevanta delar använda kunskapsunderlag som myndigheten tagit fram inom ramen för sitt uppdrag att identifiera och analysera betydande hinder för väl fungerande konsumentmarknader och för hållbar konsumtion (Fi2020/00945).

Konsumentverket ska inhämta synpunkter från berörda myndigheter och vid behov efterfråga kunskaper och erfarenheter från andra relevanta aktörer, såsom Sveriges Kommuner och Regioner och Miljömärkning Sverige AB. Konsumentverket ska även följa Miljömålsberedningens arbete med att bereda mål och en strategi för minskade konsumtionsbaserade utsläpp (dir. 2020:110).

Konsumentverket ska redovisa hur myndigheten genomfört uppdraget och en bedömning av resultatet till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 augusti 2022.