Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en kartläggning av den psykiatriska tvångsvården respektive den rättspsykiatriska vården Diarienummer: S2021/02640

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Meningen är att att öka kunskapen om den vård som bedrivs för personer som fyllt 18 år med stöd av lagen om psykiatrisk
tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

Ladda ner:

Socialstyrelsen genomför uppdraget i samverkan med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och andra berörda myndigheter. Socialstyrelsen ska också samverka med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regioner, berörda professionsföreningar samt patient-, brukar- och anhörigorganisationer.

Uppdraget slutredovisas till Socialdepartementet senast den 1 augusti 2023.