Uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser avseende integritets- och dataskyddsfrågor inom innovations-, utvecklings- och införandeprocesser

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att självständigt genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja den allmänna kunskapsnivån om integritets- och dataskyddsfrågor inom innovations-, utvecklings- och införandeprocesser.

Ladda ner:

I uppdraget ingår även att genomföra utåtriktade insatser i syfte att brett höja kunskapen i innovationssystemet med avseende på integritets- och dataskyddsfrågor. Vidare ingår i uppdraget att utveckla myndighetens egen förmåga att följa och analysera den tekniska utvecklingen samt tillhandahålla vägledning och stöd. IMY:s genomförande av uppdraget ska resultera i höjd kunskap och stärkt förmåga att hantera integritets- och dataskyddsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Vid genomförandet av uppdraget kan IMY vid behov samverka med Verket för innovationssystem (Vinnova), Myndigheten för digital förvaltning (Digg) samt andra relevanta myndigheter och organisationer.

IMY ska senast den 31 mars 2022 till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) lämna en delredovisning av uppdraget med en redogörelse för vilka åtgärder som genomförts, gjorda erfarenheter och planeringen för det fortsatta arbetet.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2023.