Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att stödja genomförandet av den förnyade strategin för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (ANDTS-strategin) Diarienummer: S2021/03341

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att stödja genomförandet av den förnyade strategin för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025.

Ladda ner:

Socialstyrelsen verkar för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete och initierar och utformar i övrigt insatser utifrån de prioriteringar som myndigheten bedömer vara angelägna för att uppnå strategins mål.

Koppling till psykisk hälsa uppmärksammas

Myndigheten bidrar till det nationella uppföljningssystem med indikatorer som förvaltas av Folkhälsomyndigheten. I arbetet uppmärksammar Socialstyrelsen särskilt kopplingen mellan psykisk hälsa och skadligt bruk och missbruk eller beroende liksom kopplingen till arbetet med suicidprevention.

Bred samverkan

Socialstyrelsen genomför uppdraget i nära samverkan med Folkhälsomyndigheten. Myndigheten samverkar med fjorton utpekade myndigheter och hämtar in kunskap och erfarenheter från ytterligare tio myndigheter eller andra intressenter.

Varje år, under perioden 2022–2025, delredovisar Socialstyrelsen, senast den 31 mars, uppdraget till Socialdepartementet. Vid delredovisningen senast den 31 mars 2025 lämnar Socialstyrelsen en samlad uppföljning av arbetet. Socialstyrelsen ska även föreslå underlag för den fortsatta ANDTS-politiken.

Uppdraget slutredovisas av Socialstyrelsen till Socialdepartementet senast den 31 mars 2026.