Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att kartlägga och analysera kommuners och regioners arbete mot välfärdsbrottslighet i hälso- och sjukvården Diarienummer: S2023/03096

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att 

  • kartlägga och analysera vilka områden och typer av verksamheter inom hälso- och sjukvården och tandvården som är särskilt utsatta för välfärdsbrottslighet,
  • baserat på kartläggningen analysera välfärdsbrottlighetens konsekvenser för hälso- och sjukvården, tandvården och patienter avseende kvalitet och patientsäkerhet,
  • kartlägga vilka insatser och åtgärder som kommuner och regioner vidtar för att förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsbrottlighet inom hälso- och sjukvården, tandvården och vilka behov kommuner och regioner har av ytterligare stöd i detta arbete, och
  • identifiera vilka möjligheter Socialstyrelsen, eller annan lämplig myndighet, har att stödja kommuner och regioner i arbetet mot välfärdsbrottslighet och föreslå åtgärder för detta ändamål.
  • inhämta synpunkter från Inspektionen för vård och omsorg, Brottsförebyggande rådet, Upphandlingsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra berörda 
  • utföra uppdraget i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner och andra relevanta aktörer
  • senast den 30 april 2024 delredovisa och senast den 30 september 2024 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.