Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja hälso- och sjukvården vid möte med individer involverade i eller drabbade av kriminella nätverk eller andra våldsbejakande miljöer Diarienummer: S2023/02981

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram samt stödja spridning och implementering av ett nationellt kunskapsstöd. Stödet ska kunna användas av vårdpersonal i mötet med individer som antingen är involverade i, eller som drabbas av kriminella nätverk eller andra våldsbejakande miljöer.

Ladda ner:

Det nationella kunskapsstödet ska äveninnehålla kompetensutvecklande insatser inom specifika medicinska områden eller verksamheter avseende akut omhändertagande av våldsutsatta personer. Det ska också bidra till att ge en övergripande kunskap om relevant lagstiftning, samt inkludera samverkan inom verksamheter och över organisations- och huvudmannagränser.

Senast den 1 december 2023 ska Socialstyrelsen lämna en delredovisning till Regeringskansliet om insatser i regeringens befintliga uppdrag till myndigheten som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet. 

Slutredovisningen ska lämnas senast den 1 december 2024.