Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att ta fram en genomförandeplan för införandet av bevisutbyte enligt engångsprincipen Diarienummer: I2021/01595

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att ta fram en genomförandeplan för hur Sverige ska införa det tekniska systemet för gränsöverskridande automatiskt utbyte av bevis och tillämpning av engångsprincipen enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordningen (EU) nr 1024/2012), härefter kallad SDG-förordningen. Detta uppdrag kompletterar Digg:s pågående uppdrag att vara nationell samordnare enligt SDG-förordningen (I2019/02843).

Ladda ner:

Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för Sverige att genomföra SDG-förordningens krav på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som de positiva effekter som genomförandet kan medföra tillvaratas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2021.