Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att utvärdera förhandlingsuppdrag som metod för att lösa stora samhällsutmaningar Diarienummer: Fi2021/01811

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utvärdera förhandlingsuppdrag som metod för att lösa samhällsutmaningar som kräver att statlig transportinfrastrukturplanering samordnas med lokal och regional samhällsplanering.

Ladda ner:

Vid genomförandet av uppdraget ska Statskontoret samråda med
Trafikanalys, Trafikverket, berörda länsstyrelser, ett urval av berörda
kommuner och regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, styrelsen med ansvar för uppföljning av 2013 års Stockholmsförhandling och
Sverigeförhandlingen samt andra berörda myndigheter och aktörer.
Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet
(Finansdepartementet) om genomförandet av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 6 augusti 2022.