Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Ändring av uppdrag till Statistiska centralbyrån att följa upp Regeringskansliets arbete med jämställdhetsintegrering Diarienummer: A2021/01604

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statistiska centralbyrån (SCB) att, i samband med den årliga kvantitativa uppföljningen av Regeringskansliets arbete med jämställdhetsintegrering, även granska hur förslag i t.ex. propositioner och lagrådsremisser bedöms påverka kvinnor och män samt var i underlagen jämställdhet nämns.

Ladda ner:

Via regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Statistiska centralbyrån (Fi2020/05114) respektive anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder (A2020/02662) har SCB sedan tidigare tilldelats 250 000 kronor för den årliga kvantitativa uppföljningen. Regeringen beslutar att SCB får använda ytterligare 60 000 kronor för uppdragets utökade genomförande under 2021.

Uppdraget finansieras med medel från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport och en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning, redovisning och slutrapport ska hänvisa till detta beslut.