Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att främja god mobiltäckning och tillgång till grundläggande telefoni och internet i hela landet Diarienummer: I2021/02333

Publicerad

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att främja god mobiltäckning och tillgång till grundläggande telefoni och internet i hela landet. Inom ramen för uppdraget ska PTS genomföra följande.

Ladda ner:

  • Analysera behovet av stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet fram till 2025 och utreda om
    beloppsnivåerna om 5 000 kronor respektive 400 000 kronor som följer av förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet (SOT-förordningen) är fortsatt relevanta.
  • Om nivåerna inte bedöms relevanta ska PTS föreslå nya nivåer samt redogöra för skälen för detta.
  • Informera konsumenter om åtgärder som kan vidtas på egen hand för att förbättra mobiltäckningen.
  • Göra stickprovsmätningar inom ett urval av geografiska områden från operatörernas mobiltäckningskartor.

PTS ska genomföra de delar av uppdraget som avser information om
mobiltäckning och mobiltäckningskartor i dialog med Konsumentverket och relevanta branschaktörer. PTS ska vidare inhämta de synpunkter och upplysningar från andra relevanta myndigheter, företag och organisationer som behövs för att genomföra denna del av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast 14 december 2021.