Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen att utveckla kunskap om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning Diarienummer: A2021/01979

Publicerad

Diskrimineringsombudsmannen (DO) får i uppdrag att öka kunskapen om förekomsten av diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning och hur den samspelar med diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. I detta ingår också att öka kunskapen om hur sådan diskriminering tar sig uttryck och påverkar människors livsvillkor och möjligheter i livet. Inom ramen för uppdraget ska diskriminering av judar och muslimer särskilt belysas.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

 • Sammanställa och analysera anmälningar som inkommit till
  myndigheten om diskriminering som har samband med religion och
  annan trosuppfattning och hur den samspelar med diskriminering
  som har samband med etnisk tillhörighet.
 • Ta fram ett kunskapsunderlag om vilka utmaningar och hinder som
  människor möter när de utövar sin religion respektive är synliga i sin
  religion, t.ex. genom klädsel.
 • Särskilt granska hur människor, som på grund av sitt utseende eller
  namn antas tillhöra någon religion, riskerar att diskrimineras, t.ex. på arbetsmarknaden.

En delredovisning som omfattar den del av uppdraget som syftar till att granska till myndigheten inkomna anmälningar ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 mars 2022. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 juni 2022.

Laddar...