Uppdrag att ta fram en strategi och genomföra åtgärder för att minska olycksriskerna och förbättra arbetsmiljön i jordbruket och trädgårdsnäringen Diarienummer: N2021/02771, N2019/02607

Publicerad

Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att ta fram och påbörja genomförandet av en strategi för att minska olycksriskerna och förbättra arbetsmiljön i jordbruket och trädgårdsnäringen med stöd av medel från pelare 2 i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ladda ner:

Strategin ska utgå ifrån att åtgärderna ska finansieras med medel som finns i pelare 2 i den gemensamma jordbrukspolitiken, i första hand medel för kompetensutveckling men även medel för samarbete som kan vara aktuella. Strategin bör vara långsiktig och utgå ifrån att arbetet ska kunna pågå under en längre tidsperiod. Av strategin ska även framgå en översiktlig tidsplan för arbetet med genomförandet av strategin. Strategin ska utgå ifrån en behovsanalys baserat på risker kopplade till arbetsmiljön i jordbruket och trädgårdsnäringen. Jordbruksverket ska under 2022 påbörja genomförandet av strategin.

Jordbruksverket ska inhämta synpunkter från andra berörda myndigheter, särskilt från Sveriges lantbruksuniversitet och Arbetsmiljöverket, berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt från representanter för jordbruket och trädgårdsnäringen.

Jordbruksverket ska senast den 30 juni 2022 lämna en redovisning av
strategin till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).