Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att ta fram en strategi och genomföra åtgärder för att minska olycksriskerna och förbättra arbetsmiljön i rennäringen Diarienummer: N2021/02772, N2020/00779

Publicerad

Regeringen ger Sametinget i uppdrag att ta fram och påbörja genomförandet av en strategi för att minska olycksriskerna och förbättra arbetsmiljön i rennäringen med stöd av medel från pelare 2 i den gemensamma jordbrukspolitiken. Sametinget ska genomföra uppdraget i dialog med Statens jordbruksverk.

Ladda ner:

Strategin ska utgå ifrån att åtgärderna ska finansieras med medel som finns i pelare 2 i den gemensamma jordbrukspolitiken, i första hand medel för kompetensutveckling men även medel för samarbete som kan vara aktuella. Strategin bör vara långsiktig och utgå ifrån att arbetet ska kunna pågå under en längre tidsperiod. Av strategin ska även framgå en översiktlig tidsplan för arbetet med genomförandet av strategin. Strategin ska utgå ifrån en behovsanalys baserat på risker kopplade till arbetsmiljön i rennäringen.

Sametinget ska under 2022 påbörja genomförandet av strategin. Sametinget ska inhämta synpunkter från andra berörda myndigheter, särskilt från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), berörda länsstyrelser och Arbetsmiljöverket, representanter för rennäringen samt berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer vid behov.

Sametinget ska senast den 30 juni 2022 lämna en redovisning av strategin till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).