Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor Diarienummer: I2021/03317

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att utveckla och tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor.

Ladda ner:

Under 2022 ska myndigheten aktivt stödja införandet och anslutningen till den infrastruktur som byggts upp inom ramen för det pågående samarbetsprojektet med deltagare från kommuner, regioner och myndigheter samt SKR och Inera AB. Vidare ska myndigheten utifrån de erfarenheter och den pilotverksamhet som bedrivits under 2022 förbereda för att senast den 29 september 2023 ansvara för tillhandahållandet av infrastruktur för säker digital kommunikation. I förberedelserna ska bland annat ingå att genomföra en riskbedömning inklusive informationssäkerhetsrisker, analys av säkerhetskrav, och en rättslig analys som innefattar upphandlingsfrågor, innan beslut fattas om hur en infrastruktur för säker digital kommunikation ska byggas upp.

Infrastrukturen ska också kunna användas av offentlig sektor för att kommunicera med företag och andra organisationer. Exempel är privata utförare av offentligt finansierad verksamhet samt andra organisationer som offentliga verksamheter har behov av att kommunicera säkert med. Privata utförare och andra organisationers perspektiv är därför viktiga i genomförandet av uppdraget och ska vägas in i utformningen av förslagen.

Digg ska inom ramen för uppdraget:

 • utveckla och tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation av s.k. ostrukturerad information,
 • genomföra en riskbedömning inklusive informationssäkerhetsrisker, en analys av säkerhetskrav, och en rättslig analys som innefattar upphandlingsfrågor,
 • arbeta tillsammans med SKR med att främja införandet och anslutning till säker digital kommunikation,
 • beskriva den nya infrastrukturens förhållande till andra infrastrukturer för säker kommunikation,
 • ta fram och ansvara för de regelverk som ska gälla för de organisationer som ska ansluta till infrastrukturen,
 • ansvara för en central funktionalitet för att avsändare ska kunna adressera rätt mottagare hos anslutna organisationer, som ska kunna ange vilka organisationer och delar av organisationer som är anslutna och kan ta emot meddelanden,
 • främja statliga myndigheters anslutning,
 • redovisa effekterna av införandet och omställningskostnaderna för infrastruktur för säker digital kommunikation för offentlig sektor samt löpande driftskostnader,
 • lämna förslag på hur drift och förvaltning av infrastrukturen långsiktigt ska finansieras inom befintliga ekonomiska ramar, där avgiftsuttag från kommuner, regioner och privata utförare särskilt ska beaktas,
 • göra en analys av hur olika finansieringsmodeller påverkar anslutningsviljan och indirekta kostnader i form av ökad administration,
 • följa upp anslutningen till infrastrukturen, samt
 • inom ramen för att utveckla infrastrukturen, i samverkan med SKR och andra berörda parter, analysera hur infrastrukturen kan utvecklas för fler tillämpningsområden.

Digg ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastruktur-departementet) senast den 29 september 2023.