Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och företagsexpansioner Diarienummer: A2021/02334

Publicerad

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att stärka, utveckla och intensifiera myndighetens arbete nationellt, regionalt och lokalt i syfte att bidra till en förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner, samt erbjuda service och stöd till arbetssökande och arbetsgivare och till berörda regioner och kommuner.

Ladda ner:

Arbetsförmedlingen ska särskilt

  • förstärka arbetet med att kartlägga kompetensbehov i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner, samt genom att kraftsamla insatserna möta behoven av kompetensförsörjning,
  • vidareutveckla metoder för att sprida information om kompetens-försörjningsbehov både internt inom myndigheten och externt,
  • förstärka arbetet med åtgärder som syftar till att stimulera till geografisk och yrkesmässig rörlighet, och
  • identifiera strategiskt viktiga områden och aktörer för samverkan.

Arbetsförmedlingen ska slutredovisa uppdraget senast den 1 juni 2022.