Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att ansvara för en nationell samordningsfunktion och medfinansiering för programmet för ett digitalt Europa Diarienummer: I2022/00403

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att ansvara för en
nationell samordningsfunktion för programmet för ett digitalt Europa för perioden 2022–2027.

Ladda ner:

Digg har till uppgift att vara nationellt kontaktorgan för programmet. Digg ska inom ramen för denna uppgift leda och ansvara för att följa upp arbetet samt löpande informera Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) om hur arbetet fortskrider. Digg ska vidare redovisa förslag på prioriteringar för det svenska deltagandet i programmet för perioden 2023–2027 och en plan för fortsatt hantering av medfinansieringsmedlen. Prioriteringarna för nästkommande år ska rapporteras in senast den 31 oktober årligen.

Den nationella samordningsfunktionen för programmet för ett digitalt Europa enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/694 av den 29 april 2021 om inrättande av programmet för ett digitalt Europa och om upphävande av beslut (EU) 2015/2240 ska:

  • bistå Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i arbetet med att utforma svenska ståndpunkter i frågor som kommer att hanteras inom ramen för programmet,
  • sprida kunskap om programmet till relevanta aktörer,
  • mobilisera svenska aktörer i syfte att skapa konsortier samt bistå i ansökningsprocesser,
  • identifiera och verka för innehållsmässiga och ekonomiska synergier med andra relevanta program såsom Horisont Europa, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för ett sammanlänkat Europa, samt
  • strategiskt prioritera medel för nationell medfinansiering av programmet och lämna förslag på prioriteringar.