Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att föreslå ett avgiftssystem för statliga elvägar Diarienummer: I2022/00772

Publicerad

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå hur ett tekniskt system, datahantering och ansvarsfördelning bör utformas för att möjliggöra ett avgiftssystem för statliga elvägar samt utreda förslagets juridiska och ekonomiska konsekvenser.

Ladda ner:

Vid genomförandet av uppdraget ska de förslag som lämnades i Elvägsutredningens betänkande Regler för statliga elvägar (SOU 2021:73) vara utgångspunkt och svaren från remissinstanserna beaktas. Utformningen av systemet ska vara samhällsekonomiskt effektivt. Det ska vara enkelt för både svenska och utländska elvägsanvändare att
betala för användningen av elvägar.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 november 2022.