Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att fortsatt samordna innovationssamarbetet med Tyskland och Frankrike avseende elvägar Diarienummer: I2022/00840

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att fortsatt samordna de delar av innovationspartnerskapen med Tyskland och Frankrike som avser elvägar. Inom ramen för uppdraget ska Trafikverket ta fram en handlingsplan för de konkreta åtgärder som ska genomföras inom ramen för samarbetet under de kommande tre åren.

Ladda ner:

Den del av uppdraget som avser framtagande av handlingsplan och en
övergripande redovisning om vad som hittills har gjorts inom samarbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 oktober 2022.

Uppdraget ska därefter årligen redovisas till Regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars varje år med början 2023. Redovisningen ska på en övergripande nivå beskriva vad som gjorts inom samarbetet med Tyskland och Frankrike.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 oktober 2025.